Tutkinnan laatuun vaikuttavat näytön ja sen analyysin laadun lisäksi se, miten tutkinta ja raportointi vastaavat jatkokäsittelytarpeisiin. Lisäksi tutkinnan oikea-aikaisuus ja normaalityöhön aiheutuneen haitan määrä määrittävät tutkinnan laatua.

Koulutetulla ja kokeneella tutkijalla on kokemusta ja näkemystä tehokkaan työsuunnitelman laatimisesta. Prosessista, jolla pystytään keräämään riittävä näyttö mahdollisimman nopeasti, normaalia työtä liiaksi kuormittamatta.

Asiakirjoihin perustuvan todistusaineiston analysointi edellyttää kykyä hahmottaa yksityiskohtia ja epäjohdonmukaisuuksia. Tehokas haastattelu taas edellyttää ihmistaitoja ja kykyä luoda yhteys haastateltavaan. Kokeneella tutkijalla on myös kyky havaita lausuntojen heikkoudet ja mahdolliset ristiriidat. Hän osaa myös käsitellä pelokkaita ja haavoittuvia todistajia ja ymmärtää, miten stressi vaikuttaa havaintokykyyn ja muistiin. Toisinaan tutkinnan kohde on haastattelussa aggressiivinen, mutta kokeneella tutkijalla on kyky purkaa myös tällainen tilanne.

Ammattitaitoinen tutkija pystyy laatimaan optimaalisen tutkintasuunnitelman ja toteuttaa sen, varmistaen että prosessi on asianmukaisesti resursoitu ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Jokainen tutkinta suoritetaan yhtenäisellä tavalla, mahdollistaen henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun ja tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Yhtenäinen tapausten käsittely ja niistä saatu tieto antavat johdolle perustan tarkan tilannekuvan ylläpitämiseen ja luotettavien trendianalyysien tekemiseen.